Phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2012”