Phú Yên sau bão số 5:

Phân bổ 7.000 lít thuốc sát trùng phòng, chống dịch bệnh

Lên top