TẾT ĐẶC BIỆT CỦA NHỮNG NGƯỜI “DÍNH” ÁN OAN - Kỳ 2:

Ông Nguyễn Thanh Chấn và cái tết “vui ở trong lòng”