Ông Lê Phước Hoài Bảo chính thức bị xóa tên khỏi Đảng

Ông Lê Phước Hoài Bảo đã bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên.
Ông Lê Phước Hoài Bảo đã bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên.
Ông Lê Phước Hoài Bảo đã bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên.