Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Đoàn Ngọc Hải: "Đoàn tôi đi đến đâu xử phạt tới đó"