Ông Đặng Việt Dũng được điều làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng