Ông chủ "siêu bơm" phản biện khi bị chê “ngu dốt về thủy động lực học”