Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Ông chủ” của hơn 3 vạn bài thơ ngũ ngôn về lịch sử Việt Nam