Nước tràn đê tả Bùi: Hà Nội huy động hàng trăm bộ đội và nhân dân hộ đê