Nước sạch Hà Nội nhiễm dầu thải: Làm rõ trách nhiệm đơn vị cung cấp nước

Sự cố nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu thải đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân.
Sự cố nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu thải đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân.
Sự cố nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu thải đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân.
Lên top