Nữ sinh "tố" cô giáo không giảng bài đã được chuyển trường