Nữ phó phòng ở Trà Vinh không thừa nhận đã đập xe, đánh người