Nóng: Kỷ luật buộc thôi việc đối với Phó trưởng phòng Xây dựng Đảng Thái Bình

Trụ sở UBND tỉnh Thái Bình.
Trụ sở UBND tỉnh Thái Bình.