Nội dung mảnh giấy của Phó phòng Sở Tài chính treo cổ tại cơ quan