Những tiện ích số nào được bổ sung trên thẻ căn cước công dân gắn chip?

Tiện ích được tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: C06
Tiện ích được tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: C06
Tiện ích được tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: C06
Lên top