Những smart phone đặc biệt ở bản không sóng điện thoại

Không có sóng điện thoại, những chiếc bộ đàm trở thành phương tiện liên hệ của đồng bào Mông tại "nơi cùng trời" Yên Bái. Ảnh: Văn Đức.
Không có sóng điện thoại, những chiếc bộ đàm trở thành phương tiện liên hệ của đồng bào Mông tại "nơi cùng trời" Yên Bái. Ảnh: Văn Đức.
Không có sóng điện thoại, những chiếc bộ đàm trở thành phương tiện liên hệ của đồng bào Mông tại "nơi cùng trời" Yên Bái. Ảnh: Văn Đức.
Lên top