Những hình ảnh đầu tiên từ Trạm Tấu- vùng đất bị cô lập hoàn do mưa lũ

Những hình ảnh đầu tiên từ Trạm Tấu.
Những hình ảnh đầu tiên từ Trạm Tấu.