Những điểm khác biệt giữa hai dự thảo luật giao thông

Ngoài những điểm trùng nhau, giữa Dự thảo Luật bảo đảm TTATGT và Luật GTĐB có những sự khác biệt về phân cấp quản lý.
Ngoài những điểm trùng nhau, giữa Dự thảo Luật bảo đảm TTATGT và Luật GTĐB có những sự khác biệt về phân cấp quản lý.
Ngoài những điểm trùng nhau, giữa Dự thảo Luật bảo đảm TTATGT và Luật GTĐB có những sự khác biệt về phân cấp quản lý.
Lên top