Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8: Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế