Nhóm người tự nguyện vớt rác trên sông Sài Gòn vì sao bị ngăn cản?

Việc vớt rác trên sông do Công ty môi trường thực hiện, các tổ chức tự phát muốn vớt thì phải đăng ký với cơ quan chức năng.
Việc vớt rác trên sông do Công ty môi trường thực hiện, các tổ chức tự phát muốn vớt thì phải đăng ký với cơ quan chức năng.
Việc vớt rác trên sông do Công ty môi trường thực hiện, các tổ chức tự phát muốn vớt thì phải đăng ký với cơ quan chức năng.
Lên top