Nhiều gia đình đợi "dài cổ" để đăng kí vào viện dưỡng lão