Nhếch nhác trên di tích cấp quốc gia Hải Vân Quan

Rác ngập tràn khu di tích Hải Vân Quan
Rác ngập tràn khu di tích Hải Vân Quan