Đại học Hoa Sen (TP.Hồ Chí Minh):

Nhập nhèm loại hình trường học