Nhân viên Grand Plaza đuổi người trú mưa: Do có khách VIP đang đến?

Lên top