Nhận tiền ngân sách, nhà máy xử lý nước thải ở KCN Điềm Thuỵ, Thái Nguyên chậm bàn giao