Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân: “Ai giữ được Hải Vân, người đó nắm yết hầu của đất nước“

Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đắc Xuân.
Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đắc Xuân.
Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đắc Xuân.
Lên top