Nhà máy Xi măng Hạ Long liên tục xả thải: Cố ý hay sự cố?