Nhà máy X51: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và làm kinh tế giỏi

Giám đốc Nhà máy X51, Ths-đại tá Hoàng Sĩ Chung (thứ hai bên phải) và Ban lãnh đạo nhà máy tìm phương án đóng mới tàu Hải quân hiện đại.
Giám đốc Nhà máy X51, Ths-đại tá Hoàng Sĩ Chung (thứ hai bên phải) và Ban lãnh đạo nhà máy tìm phương án đóng mới tàu Hải quân hiện đại.
Giám đốc Nhà máy X51, Ths-đại tá Hoàng Sĩ Chung (thứ hai bên phải) và Ban lãnh đạo nhà máy tìm phương án đóng mới tàu Hải quân hiện đại.
Lên top