Người thầy dành nửa tuổi đời "gieo chữ" trên đá

Hơn 20 năm "gieo chữ" trên vùng cao Yên Minh (Hà Giang), thầy Định không nhớ đã dạy bao nhiêu lớp xoá mù chữ cho đồng bào.
Hơn 20 năm "gieo chữ" trên vùng cao Yên Minh (Hà Giang), thầy Định không nhớ đã dạy bao nhiêu lớp xoá mù chữ cho đồng bào.
Hơn 20 năm "gieo chữ" trên vùng cao Yên Minh (Hà Giang), thầy Định không nhớ đã dạy bao nhiêu lớp xoá mù chữ cho đồng bào.
Lên top