Người phụ nữ lê lết, trùm áo mưa trẻ nhỏ kín mít xin tiền tại Phủ Tây Hồ