Người phụ nữ đầu tiên của Thanh Hoá được nhận giải thưởng Kova là người khuyết tật