Người “mắng” nhà khoa học thua nông dân chăn bò truy việc trả lời báo chí

Góc nhà màng ở TT bỏ hoang hư hỏng.
Góc nhà màng ở TT bỏ hoang hư hỏng.
Góc nhà màng ở TT bỏ hoang hư hỏng.
Lên top