Người lao động Bình Dương lưu thông như thế nào trong tình hình mới?

Các chốt kiểm soát đã nới lỏng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông.
Các chốt kiểm soát đã nới lỏng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông.
Các chốt kiểm soát đã nới lỏng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông.
Lên top