Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người Hội An vất vả dọn dẹp sau trận lụt lớn