Người dân tái định cư từ vùng sạt lở được hỗ trợ công tơ điện