Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen nhau lên xe về quê nghỉ Tết