Người có khả năng sử dụng phương pháp mátxa bí truyền chữa được bách bệnh?