Người chiến binh già sống qua hai thế kỷ

Cụ Hoàng Long Xuyên và cụ bà Lương Thị Bút, chụp năm 1950. Họ lấy nhau năm 1949, ở Lạng Sơn, khi đó cụ bà học trường quân chính, về làm Ban Phụ nữ.
Cụ Hoàng Long Xuyên và cụ bà Lương Thị Bút, chụp năm 1950. Họ lấy nhau năm 1949, ở Lạng Sơn, khi đó cụ bà học trường quân chính, về làm Ban Phụ nữ.
Cụ Hoàng Long Xuyên và cụ bà Lương Thị Bút, chụp năm 1950. Họ lấy nhau năm 1949, ở Lạng Sơn, khi đó cụ bà học trường quân chính, về làm Ban Phụ nữ.
Lên top