Nghi nhà trường dùng gà bệnh chế biến, phụ huynh kéo nhau phản đối