Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 3601S - Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa:

Nghi ngờ bỏ qua nhiều quy trình đăng kiểm