Ngang nhiên giăng lưới bắt cá, "chặn" đường lên trời của ông Công ông Táo

Lên top