Nếu cải tiến tiếng Việt, hàng triệu người dân phải đi học từ đầu

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng.