Ném chó từ tầng 24 xuống đất: Tại sao có người lại tàn bạo với vật nuôi như vậy?