Nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em: Im lặng là tự tiến vào bi kịch