Nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em: "Cả cuộc đời tôi là bi kịch"