Năm 2020, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 227 nghìn tỷ đồng

Lên top