Năm 2020, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 42.523 tỉ đồng

Đại hội thông qua phương án kiện toàn Hội đồng quản trị của TCTHKVN theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ảnh ĐT
Đại hội thông qua phương án kiện toàn Hội đồng quản trị của TCTHKVN theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ảnh ĐT
Đại hội thông qua phương án kiện toàn Hội đồng quản trị của TCTHKVN theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ảnh ĐT
Lên top