Mỹ "rót" thêm tiền cho dự án tẩy độc dioxin tại Đà Nẵng