Muôn kiểu chống nóng: Sinh viên Hà Nội quấn khăn ướt toàn thân đi ngủ