Mượn đường của dân, sử dụng xong, DN trốn biệt tích