Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mượn đường của dân, sử dụng xong, DN trốn biệt tích